کد خبر : 98706

بعد نظارتی مجلس جدی گرفته شود/تورم مردم را تحت فشار قرار داده است منبع: مهر
بعد نظارتی مجلس جدی گرفته شود/تورم مردم را تحت فشار قرار داده استمنبع: مهر