کد خبر : 58443

آبادان – ایرنا – معاونت طرح و توسعه شرکت آبفا روستایی استان خوزستان گفت: با تعویض و کارگزاری یک کیلومتر خط انتقال آب آشامیدنی برای ۶۸ روستای آبادان هدر رفت آب در مناطق روستایی این شهرستان کاهش یافت. Source link


آبادان – ایرنا – معاونت طرح و توسعه شرکت آبفا روستایی استان خوزستان گفت: با تعویض و کارگزاری یک کیلومتر خط انتقال آب آشامیدنی برای ۶۸ روستای آبادان هدر رفت آب در مناطق روستایی این شهرستان کاهش یافت.Source link