کد خبر : 139316

به گزارش خبرنگار مهر، یازدهم بهمن سال گذشته بود که به دستور شهردار تهران و در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) قرارگاه جهادی مسکن در شهرداری تهران تشکیل شد و شهردار تهران طی بخشنامه‌ای خطاب به همه مدیران ستادی و شهرداران مناطق دستور تشکیل این قرارگاه را صادر کرد. به فاصله یک ماه […]


به گزارش خبرنگار مهر، یازدهم بهمن سال گذشته بود که به دستور شهردار تهران و در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) قرارگاه جهادی مسکن در شهرداری تهران تشکیل شد و شهردار تهران طی بخشنامه‌ای خطاب به همه مدیران ستادی و شهرداران مناطق دستور تشکیل این قرارگاه را صادر کرد.

به فاصله یک ماه پس از تشکیل قرارگاه جهادی مسکن، شهرداری تهران برای ساخت مسکن استطاعت پذیر با ارگان‌های مختلف وارد همکاری شد و در نخستین جلسه قرارگاه جهادی تأمین مسکن قرار شد تا زمینه احداث ۱۸۰ هزار واحد مسکونی تا پایان سال ۱۴۰۱ فراهم شود.

با گذشت ۳۰۹ روز از آغاز به‌کار قرارگاه جهادی مسکن در شهرداری تهران، پیگیری‌های خبرنگار مهر حاکی از این است که از ۱۸۰ هزار و ۲۱۳ واحد قابل تولید در مناطق ۲۲ گانه، تاکنون ۳۶ هزار و ۲۴۰ واحد به‌روزرسانی عملکرد داشته‌اند و بر همین اساس تاکنون ۲۰ درصد از هدف‌گذاری انجام شده محقق شده است.

جدول عملکرد قرارگاه جهادی مسکن شهرداری تهران

مناطق تعداد واحدهای قابل تولید به‌روزرسانی عملکرد درصد تحقق رتبه
۱ ۳۵۶۰ ۱۳۲۰ ۳۷ ۱
۲ ۷۱۸۱ ۱۸۶۴ ۲۶ ۸
۳ ۲۸۴۸ ۵۷۲ ۲۰ ۱۲
۴ ۱۸۲۴۷ ۲۹۱۱ ۱۶ ۱۸
۵ ۱۱۶۶۵ ۲۱۷۰ ۱۹ ۱۵
۶ ۲۲۵۶ ۶۴۱ ۲۸ ۵
۷ ۳۱۰۱ ۸۲۷ ۲۷ ۶
۸ ۴۰۴۵ ۹۲۵ ۲۳ ۱۰
۹ ۴۹۵۵ ۹۳۶ ۱۹ ۱۴
۱۰ ۴۳۸۹ ۱۰۰۳ ۲۳ ۱۱
۱۱ ۲۰۲۸ ۳۸۴ ۱۹ ۱۳
۱۲ ۲۱۴۶ ۳۳۰ ۱۵ ۱۹
۱۳ ۴۹۹۱ ۱۷۱۲ ۳۴ ۲
۱۴ ۵۰۱۶ ۸۶۵ ۱۷ ۱۶
۱۵ ۱۲۰۲۱ ۳۱۳۶ ۲۶ ۷
۱۶ ۸۳۹۶ ۲۷۱۴ ۳۲ ۳
۱۷ ۴۰۰۷ ۱۰۲۸ ۲۶ ۹
۱۸ ۱۸۴۱۹ ۲۱۱۲ ۱۱ ۲۱
۱۹ ۱۴۲۴۳ ۱۱۵۴ ۸ ۲۲
۲۰ ۸۷۳۷ ۱۱۶۶ ۱۳ ۲۰
۲۱ ۲۰۷۰۰ ۳۴۹۱ ۱۷ ۱۷
۲۲ ۱۷۲۶۲ ۴۹۷۹ ۲۹ ۴
جمع ۱۸۰۲۱۳ ۳۶۲۴۰ ۲۰ .

بر این اساس، مجموع واحدهای قابل تولید در قالب قرارگاه جهادی مسکن در منطقه یک، سه هزار و ۵۶۰ واحد، در منطقه ۲، هفت هزار و ۱۸۱ واحد، در منطقه ۳، دو هزار و ۸۴۸ واحد، در منطقه ۴، ۱۸ هزار و ۲۴۷ واحد، در منطقه ۵، ۱۱ هزار و ۶۶۵ واحد، در منطقه ۶، دو هزار و ۲۵۶ واحد، در منطقه ۷، سه هزار و ۱۰۱ واحد، در منطقه ۸، چهار هزار و ۴۵ واحد، در منطقه ۹، چهار هزار و ۹۵۵ واحد، در منطقه ۱۰، چهار هزار و ۳۸۹ واحد، در منطقه ۱۱، دو هزار و ۲۸ واحد، در منطقه ۱۲، دو هزار و ۱۴۶ واحد، در منطقه ۱۳، چهار هزار و ۹۹۱ واحد، در منطقه ۱۴، پنج هزار و ۱۶ واحد، در منطقه ۱۵، ۱۲ هزار و ۲۱ واحد، در منطقه ۱۶، هشت هزار و ۳۹۶ واحد، در منطقه ۱۷، چهار هزار و هفت واحد، در منطقه ۱۸، ۱۸ هزار و ۴۱۹ واحد، در منطقه ۱۹، ۱۴ هزار و ۲۴۳ واحد، در منطقه ۲۰، هشت هزار و ۷۳۷ واحد، در منطقه ۲۱، ۲۰ هزار و ۷۰۰ واحد و در منطقه ۲۲، ۱۷ هزار و ۲۶۲ واحد است.

میزان موفقیت زاکانی در ساخت مسکن پس از ۳۰۹ روز

میزان درصد تحقق هدف‌گذاری صورت‌گرفته در قالب قرارگاه جهادی مسکن شهرداری تهران در هر یک از مناطق ۲۲ گانه، به ترتیب در منطقه یک ۳۷ درصد، منطقه ۲، ۲۶ درصد، منطقه ۳، ۲۰ درصد، منطقه ۴، ۱۶ درصد، منطقه ۵، ۱۹ درصد، منطقه ۶، ۲۸ درصد، منطقه ۷، ۲۷ درصد، منطقه ۸، ۲۳ درصد، منطقه ۹، ۱۹ درصد، منطقه ۱۰، ۲۳ درصد، منطقه ۱۱، ۱۹ درصد، منطقه ۱۲، ۱۵ درصد، منطقه ۱۳، ۳۴ درصد، منطقه ۱۴، ۱۷ درصد، منطقه ۱۵، ۲۶ درصد، منطقه ۱۶، ۳۲ درصد، منطقه ۱۷، ۲۶ درصد، منطقه ۱۸، ۱۱ درصد، منطقه ۱۹، هشت درصد، منطقه ۲۰، ۱۳ درصد، منطقه ۲۱، ۱۷ درصد و منطقه ۲۲، ۲۹ درصد بوده است.

مناطق صدرنشین در قرارگاه جهادی مسکن شهرداری تهران

بر اساس این گزارش؛ سه منطقه‌ای که از شهرداری تهران که بیشترین میزان تحقق هدف‌گذاری صورت‌گرفته در قالب قرارگاه جهادی ساخت مسکن را داشته‌اند، به ترتیب، مناطق یک، ۱۳ و ۱۶ هستند.

همچنین، سه منطقه‌ای که در مقایسه با سایر مناطق کمترین میزان تحقق هدف‌گذاری صورت‌گرفته در قالب قرارگاه جهادی ساخت مسکن را داشته‌اند، به ترتیب مناطق ۱۹، ۱۸ و ۲۰ هستند.منبع: مهر