کد خبر : 107608

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن رضایی در فضای مجازی با انتقاد از ادامه فرصت سوزی به جای اقدام و عمل، تصریح کرد: در واپسین ماه‌های هشت سال مسئولیت، به جای فرار از پاسخ به مردم و فرافکنی‌های خسته کننده، میزان تحقق وعده‌های بر زمین مانده را به مردم گزارش کنید. منبع: مهربه گزارش خبرگزاری مهر، محسن رضایی در فضای مجازی با انتقاد از ادامه فرصت سوزی به جای اقدام و عمل، تصریح کرد: در واپسین ماه‌های هشت سال مسئولیت، به جای فرار از پاسخ به مردم و فرافکنی‌های خسته کننده، میزان تحقق وعده‌های بر زمین مانده را به مردم گزارش کنید.منبع: مهر