کد خبر : 106520

روند تحقیقات مربوط به ترور فرماندهان پیروزی در بغداد ادامه دارد منبع: مهر
روند تحقیقات مربوط به ترور فرماندهان پیروزی در بغداد ادامه داردمنبع: مهر