کد خبر : 104653

برخورد ناجا با اراذل و اوباش بسیار پسندیده و مورد قبول مردم است منبع: مهر
برخورد ناجا با اراذل و اوباش بسیار پسندیده و مورد قبول مردم استمنبع: مهر