کد خبر : 104593

   در جلسه ای که در دفتر سازمان ساماندهی مشاغل شهری در خصوص ساماندهی و انتقال مصالح فروشان ساختمانی سطح شهر برگزار شد، مقرر گردید تا ظرف مدت یک ماه آینده نسبت به انتقال آنها به شهرک مصالح فروشان اقدام و در غیر این صورت موارد از مبادی قانونی پیگیری شود. 

  در این جلسه که با حضور سودانی شهردار منطقه شش ، شیری معاون ساماندهی سازمان ساماندهی مشاغل شهری ،معاون خدمات شهری منطقه شش ،نماینده مصالح فروشان  و جمعی از مدیران سازمان ساماندهی مشاغل شهری برگزار شد، چگونگی ساماندهی مصالح فروشان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

شیری معاون ساماندهی مشاغل شهری در این جلسه بر نقش و اهمیت ساماندهی مصالح فروشان در سطح شهر اهواز به منظور جلوگیری از آلودگی بصری و صوتی تاکید کرد.

وی با تاکید بر تسریع روند ساماندهی صنوف آلاینده و مشاغل مزاحم از عزم جدی این سازمان برای تحقق اجرای این برنامه خبر داد .

 سودانی مدیر منطقه شش شهرداری بر هماهنگی ارگانهای مربوطه در جمع آوری مصالح فروشان تاکید کرد. در ادامه حاضرین در جلسه توضیحاتی در خصوص مشکلات بوجود آمده برای شهروندان به واسطه ایجاد سد معبر و حضور مصالح فروشان در محل مذکور ارائه دادند

در پایان جلسه مقرر شد تا ظرف مدت یک ماه نسبت به انتقال مصالح فروشان به محل تعیین شده اقدام و در غیر این صورت و عمل نکردن به تعهدات خود، به مراجع ذیصلاح قضایی معرفی خواهند شد و مراحل قانونی جهت پلمپ ملک مورد نظر انجام گیرد