کد خبر : 104051

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه تلویزیونی آموزش دروس برای مقاطع مختلف تحصیلی که از طریق شبکه‌های ۴، آموزش و معارف در روز شنبه ۱۹ مهرماه به طور زنده پخش می‌شود، به شرح زیر است: شبکه آموزش ساعت ۷:۴۵ تا ۸ آموزش درس تربیت‌بدنی فنی و حرفه‌ای و کاردانش ساعت ٨ تا ۸:۳۰ نقاشی رنگ روغن […]به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه تلویزیونی آموزش دروس برای مقاطع مختلف تحصیلی که از طریق شبکه‌های ۴، آموزش و معارف در روز شنبه ۱۹ مهرماه به طور زنده پخش می‌شود، به شرح زیر است:

شبکه آموزش

ساعت ۷:۴۵ تا ۸ آموزش درس تربیت‌بدنی

فنی و حرفه‌ای و کاردانش

ساعت ٨ تا ۸:۳۰ نقاشی رنگ روغن پایه ۱۲- رشته چهره سازی – شاخه کار دانش

ساعت ٨: ٣٠ تا ٩ نقشه کشی فنی رایانه – پایه ۱۰ مشترک همه رشته‌ها

ساعت ۹ تا ۹:۳۰ طراحی مد و لباس سفارشی – پایه ۱۲ – شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵ حقوق و دستمزد – پایه ۱۱ – رشته حسابداری – شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ۲۱:۱۵ تا ۲۱:۵۰ پرورش مهارت شناختی – رشته تربیت کودک – پایه ۱۲ – شاخه فنی و حرفه‌ای

پایه ابتدایی

ساعت ۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠ فارسی و نگارش پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا ۱۱:۳۰ بازی و ریاضی پایه دوم

ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۲:۱۰ علوم تجربی و تفکر پایه سوم

ساعت ۱۲:۱۰ تا ۱۲:۴۰ بازی و ریاضی پایه چهارم

ساعت ۱۲:۴۰ تا ۱۳:۱۰ فارسی و نگارش پایه پنجم

ساعت ۱۳:۱۰ تا ۱۳:۴۰ علوم تجربی و تفکر پایه ششم

متوسطه اول

ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۵:۰۰ زبان انگلیسی – مقدماتی ۴ تدریس حروف پایه هفتم

ساعت ١۵:٠٠ تا ١۵:٣٠ زبان انگلیسی – تمرین شنیداری درس اول پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ زبان انگلیسی – تدریس مکالمه درس اول پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ آموزش مجازی – جایگاه بازی در آموزش

متوسطه دوم

ساعت ١۶:٣٠ تا ١٧ زیست شناسی ۳ – پایه ۱۲- علوم تجربی

ساعت ١٧ تا ۱۷:۳۰ زیست شناسی ۲ – پایه ۱۱- علوم تجربی

ساعت ۱۷:۳۰ تا ١٨ فیزیک ۱ – پایه ۱۰- رشته علوم تجربی

ساعت ٢٠ تا ٢۰:٢۵ ریاضی ۳ درس ترکیب توابع – پایه ۱۲ – رشته علوم تجربی

ساعت ٢٠:٢۵ تا ٢۰:۵٠ فیزیک ۲ فصل اول (الکتریسیته ساکن) پایه ۱۱- رشته علوم تجربی

شبکه ۴

ساعت ۷:۳۰ درس عربی زبان قرآن ۱ پایه ۱۰ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت ۸ درس ریاضی آمار ۱ پایه ۱۰ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت ۸:۳۰ درس عربی زبان قرآن ۲ پایه ۱۱ ادبیات و علوم انسانی
ساعت ۱۰:۱۵ درس عربی زبان قرآن ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت ۱۰:۴۵ درس دین و زندگی ۲ پایه ۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت ۱۱:۱۵ درس عربی زبان قرآن ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت ۱۱:۴۵ درس زبان خارجی ۱ پایه ۱۰ مشترک تمام رشته‌ها

ساعت ۱۲:۱۵ درس فیزیک ۳ پایه ۱۲ رشته ریاضی فیزیک

ساعت ۱۲:۴۵ درس حسابان ۱ پایه ۱۱ رشته ریاضی فیزیک

ساعت ۱۳:۱۵ درس فیزیک ۳ پایه ۱۲ رشته ریاضی فیزیک

شبکه قرآن و معارف اسلامی

ساعت ۱۵ درس علوم و معارف قرآنی ۱ پایه ۱۰ رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت ۱۵:۳۰ درس دین و زندگی ۳ پایه ۱۲ رشته تجربی و ریاضی

ساعت ۱۶ درس علوم و معارف قرآنی ۳ پایه ۱۲ رشته علوم و معارف

ساعت ۱۶:۳۰ درس آموزش قرآن پایه ۷ متوسطه دوره اولمنبع: مهر