کد خبر : 102168

استاندار خوزستان طی بخشنامه ای مدیران کل دستگاههای اجرایی استان، فرمانداران، شهرداران ،روسای سازمانها ودانشگاههارا موظف به دیدار چهره به چهره بامردم نمود

به گزارش پایگاه خبری خوز ۲۴ به نقل از روابط عمومی استانداری خوزستان غلامرضا شریعتی دراین بخشنامه اورده است :درراستای اجرای تاکیدات مقام معظم رهبری (مدظله العالی)،ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران ودر راستای اجرای نظام نامه مدیریت ارتباطات مردمی دربستر سامد (موضوع مصوبه شورای عالی اداری )وماده ۲۳ منشور حقوق شهروندی همه مدیران موظف به برگزاری دیدار چهره به چهره به منظور ارتباط نزدیک با مردم ،آگاهی ازمشکلات ایشان واهتمام دررفع آن با ارج نهادن به حقوق شهروندی همراه با تکریم ارباب رجوع وحفظ کرامت انسانی دردستگاههای تحت مدیریت می باشند .وی دراین بخشنامه تاکید کرده است :مسئولین کلیه دستگاههای اجرایی موظفند شخصا یک روز درهفته ازساعت ۸ صبح الی ۱۲ رابه عنوان روز دیدار چهره به چهره درمحل دفتر خود ملاقات مردمی داشته باشند بدیهی است شرکت وپاسخگویی ویا سخنرانی درمراسم ها ،مناسبت ها،بازدید های عمومی وپاسخگویی موردی روز مره به منزله ملاقات عمومی مردمی این بخشنامه نخواهد بود وازارایه آمار ومشخصات متقاضیان دردیدارهای روزانه مسئول دستگاه به عنوان ملاقات عمومی خودداری گرددهمچنین تاکید شده است که کلیه دستگاههای اجرایی موظفند گزارش مربوط به دیدارهای چهره به چهره خود با مردم رابا ذکر مشخصات فردی ارباب رجوع درپایان هرفصل به دفتر مدیریت مدیریت عملکرد ،بازرسی و امورحقوقی گزارش نمایند .درادامه تصریح شده است به استناد مواد ۲۰ و۲۲ منشور حقوق شهروندی ،کلیه دستگاههای اجرایی موظفند ضمن بررسی سریع موضوعات مطروحه ازسوی شهروندان ،نتیجه نهایی به نحو مقتضی ازطریق پیامک ،نامه یا تماس تلفنی به اطلاع متقاضیان رسانده شود .دراین بخشنامه امد ه است :مرکز سامد استانداری ومدیران کل دستگاههای اجرایی تاریخ حضور مدیران درسامد ودیدار چهره به چهره خودرا ازطریق صدا وسیما نشریات وجراید محلی، کانال پیام رسان و فضای مجازی با همکاری وهماهنگی اداره کل روابط عمومی وروابط بین الملل جهت نظارت بر ارتباط دوسویه مردم ومسئولین گزارش نمایند درادامه حضور کلیه مدیران دستگاههای اجرایی با دعوت دفتر مدیریت عملکرد بازرسی وامورحقوقی جهت پاسخگویی برخط درمرکز سامد استانداری (سامانه ۱۱۱)درزمان مشخص وساعات مشخص مورد تاکید قرار گرفته است