کد خبر : 99523

آتش سوزی و انفجار در طبقه منهای ۲ کلینیکی در خیابان شریعتی منبع: مهر
آتش سوزی و انفجار در طبقه منهای ۲ کلینیکی در خیابان شریعتیمنبع: مهر