کد خبر : 98132

اتحادیه اروپا ازلغومعافیتهای تحریمی آمریکا درباره ایران انتقادکرد منبع: مهر
اتحادیه اروپا ازلغومعافیتهای تحریمی آمریکا درباره ایران انتقادکردمنبع: مهر