کد خبر : 97148

به گزارش خبرگزاری مهر، جدول زمانی پخش زنده دروس در روز چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت به شرح زیر اعلام شد: شبکه آموزش متوسطه دوره اول: ساعت ٨:٠۵ تا ٨:٢۵ درس ریاضی پایه ٩ ساعت ٨:٢۵ تا ٨:۴۵ درس ادبیات فارسی پایه ٨ ساعت ٨:۴۵ تا ٩:٠۵ درس علوم تجربی پایه ٧ ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵ درس […]به گزارش خبرگزاری مهر، جدول زمانی پخش زنده دروس در روز چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت به شرح زیر اعلام شد:

شبکه آموزش

متوسطه دوره اول:

ساعت ٨:٠۵ تا ٨:٢۵ درس ریاضی پایه ٩

ساعت ٨:٢۵ تا ٨:۴۵ درس ادبیات فارسی پایه ٨

ساعت ٨:۴۵ تا ٩:٠۵ درس علوم تجربی پایه ٧

ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵ درس ریاضی پایه ٨

برنامه دوره ابتدایی:

ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۱ درس بازی و ریاضی پایه اول

ساعت ۱۱ تا ۱۱:۳۰ درس بازی و ریاضی پایه دوم

ساعت ۱۱:۳۰ تا١٢ درس فارسی و نگارش سوم

ساعت١٢تا ۱۲:۳۰ درس بازی و ریاضی پایه چهارم

ساعت ۱۲:۳۰ تا١٣ درس علوم تجربی و تفکر پایه پنجم

ساعت ١٣:١۵ تا ۱۳:۴۵ درس بازی و ریاضی پایه ششم

متوسطه دوم:

ساعت ١۴:٣٠ تا ١۵ درس ریاضی٣ پایه ١٢ رشته علوم تجربی

ساعت ١۵ تا ١۵:٣٠ درس ریاضی١ پایه١٠ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ درس فیزیک ٢ پایه ١١ رشته ریاضی فیزیک

ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ درس هندسه١ پایه ١٠ رشته ریاضی فیزیک

ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ درس ریاضی٢ پایه ١١ رشته علوم تجربی

ساعت ١٧ تا ۱۷:۳۰ درس هندسه٣ پایه ١٢ رشته ریاضی فیزیک

شبکه ۴:

رشته‌های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه‌ای وکاردانش:

ساعت٧ تا ٧:٢۵ درس رنگ کاری روی چوب – پایه ١١و١٢- رشته صنایع چوب و مبلمان – شاخه فنی و حرفه‌ای.

ساعت ٧:٢۵ تا ٧:۵۵ درس پیاده سازی سیستم‌های اطلاعاتی و طراحی وب – پایه ١١ -رشته شبکه و نرم افزار رایانه – شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ٧:۵۵ تا ۸:۲۰ استاندارد گرافیک رایانه‌ای، ایجاد جلوه ویژه تصاویر -پایه١٠ و١١ – شاخه کاردانش.

ساعت ۸:۲۰ تا ٨:۴٠ درس ریاضی٣ پودمان۵ – شاخه‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش
ساعت ٨:۴٠ تا ٩:٠۵ درس مبانی طراحی معماری -پایه١٢ – رشته نقشه کشی معماری -شاخه فنی و حرفه‌ای.

ساعت ٩:٠۵ تا ۹:۳۰ استاندارد شهروند الکترونیک – پایه١٠ – رشته کامپیوتر – شاخه کاردانش

ساعت ٣٠: ٩ تا ۱۰ درس جغرافیا٢ پایه١١ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت ٠٠: ١٠ تا ۱۰:۳۰ درس فلسفه ٢ پایه١٢ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت ١٠: ٣٠ تا ١١ درس اقتصاد پایه١٠ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامیمنبع: مهر