کد خبر : 97365

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه تلویزیونی آموزش دروس برای مقاطع مختلف تحصیلی که از طریق شبکه‌های ۴ و آموزش در روز دوشنبه ۲۲ اردیبهشت به طور زنده پخش می‌شود، به شرح زیر است: شبکه آموزش: متوسطه دوره اول ساعت ٧:۴۵ تا ۸ درس تربیت بدنی دوره متوسطه ساعت ٨:٠۵ تا ٨:٢۵ درس ریاضی پایه ٩ […]به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه تلویزیونی آموزش دروس برای مقاطع مختلف تحصیلی که از طریق شبکه‌های ۴ و آموزش در روز دوشنبه ۲۲ اردیبهشت به طور زنده پخش می‌شود، به شرح زیر است:

شبکه آموزش:

متوسطه دوره اول

ساعت ٧:۴۵ تا ۸ درس تربیت بدنی دوره متوسطه

ساعت ٨:٠۵ تا ٨:٢۵ درس ریاضی پایه ٩

ساعت ٨:٢۵ تا ٨:۴۵ درس ریاضی پایه ٨

ساعت ٨:۴۵ تا ٩:٠۵ درس مطالعات اجتماعی پایه ٧

ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵ درس علوم تجربی پایه ٩

برنامه دوره ابتدایی:

ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۱ درس علوم تجربی و تفکر پایه اول

ساعت ۱۱ تا ۱۱:۳۰ درس پیام ها و هدیه های آسمانی پایه دوم

ساعت ۱۱:۳۰ تا١٢ درس بازی و ریاضی پایه سوم

ساعت١٢تا ۱۲:۳۰ درس فارسی و نگارش پایه چهارم

ساعت ۱۲:۳۰ تا١٣ درس بازی و ریاضی پایه پنجم

ساعت ١٣:١۵ تا ۱۳:۴۵ درس بازی و ریاضی پایه ششم

متوسطه دوم:

ساعت ١۴:٣٠ تا ١۵ درس زبان انگلیسی١ پایه ١٠ تمام رشته ها

ساعت ١۵ تا ١۵:٣٠ درس زیست شناسی ٢ پایه١١ رشته علوم تجربی

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ درس حسابان ١ پایه١١ رشته ریاضی فیزیک

ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ درس دین و زندگی ١ پایه ١٠ رشته های ریاضی فیزیک و علوم تجربی

ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ درس فیزیک٣ پایه ١٢ رشته های ریاضی فیزیک و علوم تجربی

ساعت ١٧ تا ۱۷:۳۰ درس فارسی٣ پایه ١٢ تمام رشته ها

شبکه ۴:

رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه ای وکاردانش:

ساعت٧ تا ٧:٢۵ کارگاه گرافیک – پایه ۱۰ و ۱۱ رشته گرافیک شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ٧:٢۵ تا ٧:۵٠ استاندارد کاربر کپچرینگ پایه ۱۲ رشته تولید محتوای الکترونیکی شاخه کاردانش.

ساعت ٧:۵٠ تا ٨:١۵ استاندارد روتوش و ترمیم عکس رایانه‌ای پایه ۱۲ رشته عکاسی دیجیتال شاخه کاردانش.

ساعت ٨:١۵ تا ٨:۴٠ استاندارد کاربر نرم افزار رایانه – پایه ۱۰ رشته های کامپیوتر شاخه کاردانش.

ساعت ٨:۴٠ تا ٩:٠۵ درس عربی ۲ پایه ۱۱ مشترک شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش

ساعت ٩:٠۵ تا ۹:۳۰ درس دانش فنی پایه سبک شناسی -پایه ۱۰ – رشته طراحی و دوخت شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ٣٠: ٩ تا ۱۰ درس ریاضی و آمار ٢ پایه ١١ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت ٠٠: ١٠ تا ۱۰:۳۰ درس جغرافیا ٣ پایه ١٢ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت ۱۰:۳۰ تا ١١ درس ریاضی و آمار ٣ پایه ١٢ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامیمنبع: مهر