کد خبر : 96352

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از سازمان برنامه و بودجه کشور، گزارش مقایسه تطبیقی لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور با قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور منتشر شد. گزارش کامل این گزارش را اینجا ببینید منبع: مهربه گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از سازمان برنامه و بودجه کشور، گزارش مقایسه تطبیقی لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور با قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور منتشر شد.

گزارش کامل این گزارش را اینجا ببینیدمنبع: مهر