کد خبر : 12456

در این گرمای بی سابقه و طاقت فرسا که جان هزاران کارگر زحمت کش در خطر است.باید قانون هماهنگ ایجاد و اجرایی بشود.باتوجه به ماده ۴۱ قانون کار
باید حقوق و مزایای کارگران بر اساس مناطق مختلف و شرایط آب و هوایی تعیین شود.

نیک میدانیم که تشکیلات و کارخانجات دولتی مشمول کاهش ساعات کار در شرایط بد آب وهوایی و گرمای سوزان خوزستان هستند اما سایر کارگران بخش خصوصی نیز میبایستی مشمول چنین بخشنامه استانی از سوی نماینده دولت باشند اماچرا مسولین به فکر سلامت کارگران بخش خصوصی و مشاغل سخت و زیان آور در خوزستان نیستند؟

در این گرمای بی سابقه و طاقت فرسا که جان هزاران کارگر زحمت کش در خطر است.باید قانون هماهنگ ایجاد و اجرایی بشود.باتوجه به ماده ۴۱ قانون کار
باید حقوق و مزایای کارگران بر اساس مناطق مختلف و شرایط آب و هوایی تعیین شود.
که بدینوسیله از مسئولین محترم تقاضای توجه عاجل واجرایی نمودن این قوانین دارم .

مهرداد خیری اوروند
رئیس کانون کارگری کارفرمایی اعتدال خوزستان