کد خبر : 11660

اسلام ازهنگام ظهور تلاش نمود تاعوامل جدایی وامتیازهای تفرقه افکنانه راحذف وبه جای آن اتحادو وفاق راجایگزین نماید زیراتفرقه درجامعه ،عامل ناپیوستگی همگانی وناپیوستگی سبب سقوط واضمحلال خواهد شد.

اسلام ازهنگام ظهور تلاش نمود تاعوامل جدایی وامتیازهای تفرقه افکنانه راحذف وبه جای آن اتحادو وفاق راجایگزین نماید زیراتفرقه درجامعه ،عامل ناپیوستگی همگانی وناپیوستگی سبب سقوط واضمحلال خواهد شد.
قرآن مجید درآیات متعدد یکی ازرموز رستگاری جوامع بشری راهمدلی ارکان جامعه دانسته ووحدت رابعنوان فرمان عمومی وقطعی خداوندبرای عزت ملتهابیان می نماید.
هنر پیامبران الهی خصوصا پیامبر بزرگ اسلام (ص) این بود که ریشه اختلافات را ازجامعه بشری می زدودند ونقاط مشترک راپرورش میدادند تا امت ها پاینده وزوال ناپذیر شوند
انقلاب عزیزوبزرگ ماهم که یک هدیه الهی بود پیروزی ودوام آن مرهون وحدت ملی ووحدت کلمه با محوریت رهبری بوده وهست وامروز که این انقلاب دردست ماست می بایست برای تحقق آرمان های ناب آن باتکیه برراهبردهای اساسی رهبر معظم انقلاب ودرراستای پاسخ به مطالبات آحاد جامعه تلاش کرده
وتوطئه های دشمنان راخنثی نماییم
بدخواهان برای رسیدن به اهداف خود همواره ازحربه های مختلف استفاده نموده تااستحکام وانسجام نیروهای انقلاب را تضعیف نمایند. ودرشرایط کنونی با سواستفاده ازقومیت گرایی ودامن زدن به آن کوشش می نمایند دربین صفوف متحد اقوام خوزستان اختلاف وتشتت بوجود آورند
بنابراین مسولیت تصمیم سازان وتصمیم گیران اقوام ونخبگان سیاسی استان ،تبلیغ وتشویق به همدلی وهمگرایی ومبارزه باروش های نادرستی که دربین عوام مشهور است وهیچگونه وجاهت دینی واجتماعی ندارند
خوزستان مظلوم وسربلند ما درکنار منابع وذخائر عظیم زیرزمینی ،دارای سرمایه های بزرگ انسانی است که می توان باتکیه برآنان استانی شکوفا وموفق ساخت.
فقیه مجاهد وپرآوازه حضرت آیت الله موسوی جزایری که قریب چهار دهه درمنصب نماینده معزز ولی فقیه نقش بی بدیلی دراتحاد اقوام وتحکیم خوزستان سرافرازداشته وباتاسی به سیره کریمانه رسول مکرم اسلام (ص)امروزمرجع وملجا قابل اطمینانی برای جامعه خوزستان میباشد ودراین مقطع نماینده عالی دولت دراستان جناب آقای دکتر شریعتی که فرهیخته ای متعهد ومتخصص هستند باهمدلی وارتباط موثر بامعظم له ،استمداد ازنمایندگان محترم استان درمجلس شورای اسلامی ،استفاده از توان شخصیتهای ملی خوزستان و تعامل سازنده با کلیه اقوام واستفاده ازظرفیت همه توانسته مقدمات توسعه خوزستان رافراهم نماید.
بنابراین دلسوزان ونخبگان حوزوی ودانشگاهی ، بزرگان اقوام ،اصحاب رسانه ،مدیران اجرایی درکنار انتقادات سازنده برای رفع دغدغه های اقتصادی ،فرهنگی ،سیاسی واجتماعی استان درراستای تبیین وترویج گفتمان انقلاب اسلامی مبتنی برولایت مداری وآموزه های اسلامی ،مردم سالاری دینی وخدمت به آحاد جامعه همگام با این دونماینده بزرگوار نظام برای رسیدن خوزستان به جایگاه واقعی خود تلاش نمایند.
به امید روزی که خوزستان در تمام زمینه هاالگویی برای کل کشور باشد . ان شاالله
نوید لیموچی – عضو هیات مدیره خانه مطبوعات استان خوزستان