کد خبر : 3005

به گزارش روز پنجشنبه ایرنا در اجرای ماده ۵۱قانون انتخابات و ماده ۵۶آیین نامه اجرایی، به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه شهر اندیمشک می رساند که پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در روز جمعه مورخ ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶برگزار می شود و اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر اندیمشک به شرح زیر […]
به گزارش روز پنجشنبه ایرنا در اجرای ماده ۵۱قانون انتخابات و ماده ۵۶آیین نامه اجرایی، به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه شهر اندیمشک می رساند که پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در روز جمعه مورخ ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶برگزار می شود و اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر اندیمشک به شرح زیر می باشد:
۱-خانم عفت احتشام فرزند رضا کد نامزد ۱۲۴
۲-آقای محمد احسانی فرزند صیداحمد کد نامزد ۱۲۵
۳-آقای محمد احمدپور مشهور به بهروز فرزند ابوالقاسم کد نامزد ۱۲۶
۴-آقای بهمن احمدزاده مشهور به بهمن پاپی فرزند صید کد نامزد ۱۲۷
۵-آقای آرش ادیب زاده فرزند محمود رضا کد نامزد ۱۲۸
۶-آقای عطااله آرزم فرزند نورالدین کد نامزد ۱۴۱
۷-آقای آرمان آرمان مهر فرزند نادعلی کد نامزد ۱۴۲
۸- آقای منصور آشتاب فرزند راه علی کد نامزد ۱۴۵
۹- آقای حسن الیاسی فرزند حسین کد نامزد ۱۴۶
۱۰-آقای محمد امیری پارسا مشهور به نورمحمد فرزند پرویز کد نامزد ۱۴۸
۱۱-آقای فضل اله باقری مشهور به حاج آقا یعقوب وند فرزند مصطفی کد نامزد ۱۵۱
۱۲-آقای ایلبگیر پاپی فرزند سلیمان کد نامزد ۱۵۴
۱۳-آقای حجت پاپی فرزند علیمراد کد نامزد ۱۵۶
۱۴- خانم شهین پاپی فرزند علی کد نامزد ۱۵۷
۱۵-آقای گودرز پارسامهر فرزند کلمراد کد نامزد ۱۵۸
۱۶-آقای محمدعلی جعفری فرزند غلامعلی کد نامزد ۱۶۱
۱۷-آقای بهمن جلالی زاده فرزند مرادی کد نامزد ۱۶۲
۱۸-خانم پریسا جم فرزند ایرج کد نامزد ۱۶۴
۱۹-خانم لیلی چهارلنگ فرزند علیمردان کد نامزد ۱۶۸
۲۰-خانم صغری حاجیوندالیاسی فرزند ملک محمد کد نامزد ۱۶۹
۲۱-خانم مرضیه حسن خانی تهرانی فرزند علیرضا کد نامزد ۱۷۱
۲۲- خانم سمیه حسین وند فرزند صیف قلی کد نامزد ۱۷۲ –
۲۳-آقای سید علی حسینی مشهور به سید فرزند سید محمد ولی کد نامزد ۱۷۴
۲۴-آقای یوسف حسینی طریفی فرزند رحمان کد نامزد ۱۷۵
۲۵-آقای مهران حیدرنژاد فرزند علاء کد نامزد ۱۷۶
۲۶-آقای امین حیدری فرزند جمشید کد نامزد ۱۷۹
۲۷-آقای سجاد حیدری فرزند مراد کد نامزد ۱۸۱
۲۸-آقای علی مروت خادمی راد فرزند علیداد کد نامزد ۱۸۲
۲۹-آقای اسماعیل خادمی زاده فرزند مصطفی کد نامزد ۱۸۴
۳۰-خانم سیما خوش سیمای فرزند علی کد نامزد ۱۸۵
۳۱-آقای اعظمی دارش مشهور به دارش فرزند کاظم کد نامزد ۱۸۶
۳۲-آقای سعید دوستی مشهور به مهندس دوستی فرزند داراب کدنامزد ۱۸۹
۳۳-آقای یوسفعلی رادپور مشهور به یوسف ماکنالی فرزند بخشی کد نامزد ۱۹۲
۳۴-آقای محمد رحیمی منجزی مشهور به مهران فرزند موسی کد نامزد ۱۹۴
۳۵-آقای عبدالرضا رشنو فرزند عبدالعلی کد نامزد ۱۹۵
۳۶-آقای جمشید رشنوی فرزند شیرمراد کد نامزد ۱۹۶
۳۷-آقای محمود رضائی فرزند سهراب کد نامزد ۱۹۷
۳۸-آقای عباس رضوانی فرزند احمد کد نامزد ۱۹۸
۳۹-آقای اسحق رومی پور مشهور به منصور فرزند کریم کد نامزد ۲۱۲
۴۰-آقای مسعود زارع فرزند علی کد نامزد ۲۱۴
۴۱-آقای میثم سجادی منش فرزند جمشید کد نامزد ۲۱۷
۴۲-آقای علیرضا شکوریان فرزند غلامرضا کد نامزد ۲۱۸
۴۳-خانم الهام شهاوند فرزند حمزه کد نامزد ۲۱۹
۴۴-آقای رضا شهریان سگوندی فرزند موسی کد نامزد ۲۴۲
۴۵-خانم ثریا شهنشاهی فرزند لطفعلی کد نامزد ۲۴۵
۴۶-خانم لیلی صابری نژاد فرزند محمد کد نامزد ۲۴۶
۴۷-آقای سعادت عبدولی فرزند رضا کد نامزد ۲۴۸
۴۸-خانم معصومه عزیزی فرزند بوعزیز کد نامزد ۲۴۹
۴۹-آقای نورالدین علیمرادی فرزند سیف علی کد نامزد ۲۵۱
۵۰ -خانم زهره فرنودی نیا فرزند دوستعلی کد نامزد ۲۵۲
۵۱-آقای اسد فلاح فرزند اکبر کد نامزد ۲۵۴
۵۲-آقای محمد فلاح فرزند حسن کد نامزد ۲۵۶
۵۳-آقای افشین قاسمیان فرزند محمد کد نامزد ۲۵۷
۵۴-آقای امین قلاوند فرزند امان اله کد نامزد ۲۵۸
۵۵-آقای فرزاد قلاوند فرزند رحمن کد نامزد ۲۵۹
۵۶-خانم فرنگیس قلاوند مشهور به طافی فرزند عزیز کد نامزد ۲۶۱
۵۷-خانم نرگس قلاوند فرزند جهانبخش کد نامزد ۲۶۲
۵۸-آقای فرامرز قلاوندی فرزند مهدی کد نامزد ۲۶۴
۵۹-خانم مریم قلی نژاد فرزند حجت کد نامزد ۲۶۷
۶۰-آقای مهدی قیطاسی فرزند حسین کد نامزد ۲۶۸
۶۱-آقای محمود کاظم لو فرزند محمد کد نامزد ۲۶۹
۶۲-آقای محمدرضا کاویانی پور مشهور به کاویانی فرزند قاسم کد نامزد ۲۷۱
۶۳-آقای سعید کلان زاده فرزند مطلب کد نامزد ۲۷۶
۶۴-آقای ایمان کوثری نیا فرزند مهدی کد نامزد ۲۷۸
۶۵-آقای علی گل اندام مشهور به روزعلی فرزند داوود کد نامزد ۲۷۹
۶۶-آقای نعمت لطفی فرزند عبدلی کد نامزد ۲۸۲
۶۷-آقای احسان محبی فر فرزند پرویز کد نامزد ۲۸۴
۶۸-آقای مهدی محتشمی نیا فرزند علیشا کد نامزد ۲۸۵
۶۹-آقای محمدحسین مختاری فر مشهور به مختاری-محمد مختاری-حسین مختاری فرزند علی کد نامزد ۲۸۷
۷۰-آقای امین مدهنی فرزند مهدی کد نامزد ۲۹۱
۷۱-آقای بابک مرادی فرزند اله یار کد نامزد ۲۹۲
۷۲-آقای فرامرز مرادی مطلق فرزند عزیزعلی کد نامزد ۲۹۴
۷۳-آقای نعمت اله مریدی فرزند فرج اله کد نامزد ۲۹۵
۷۴-آقای منصور منصوری نسب فرزند علی راست کد نامزد ۲۹۶
۷۵-آقای محمد موحدی فرد فرزند شیرعباس کد نامزد ۲۹۷
۷۶-آقای سیدمحسن موسوی فرزند سید بهرام کد نامزد ۲۹۸
۷۷-آقای نورالدین میدانی کیش فرزند علی کد نامزد ۴۱۲
۷۸-آقای عزت میرزاوند فرزند صید کد نامزد ۴۱۴
۷۹-آقای سید ابراهیم میرعالی فرزند خسرو کد نامزد ۴۱۶
۸۰-آقای علی جان میری فرزند صیداحمد کد نامزد ۴۱۹
۸۱-آقای امیرحسین نامجو مشهور به قدرت میردورقی فرزند راعلی کد نامزد ۴۲۱
۸۲-آقای ستار نجف ونددریکوند فرزند جهانگیر کد نامزد ۴۲۴
۸۳-آقای اصغر نصیری فرزند توکلی کد نامزد ۴۲۵
۸۴-آقای عباس علی نقدی الیاسی مشهور به عباس الیاسی-الیاسی فرزند پادار کد نامزد ۴۲۶
۸۵-آقای داود هاشمی فرزند هاشم کد نامزد ۴۲۷
۸۶-آقای مهدی یعقوب وند فرزند احمد کد نامزد ۴۲۹
۸۷-آقای محمدعلی یگانه فرزند غلامرضا کد نامزد ۴۵۱
بر اساس این آگهی نظر به اینکه تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی شهر اندیمشک هفت نفر اسـت ، رأی دهـندگان در روز اخذ رای حداکثر اسامی هفت نفـر را می توانند در برگ رأی بنویسند.
هیات اجرایی شهرستان مستقر در فرمانداری اندیمشک در اجرای ماده ۵۲قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور از تاریخ انتشار این آگهی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذرأی ، آماده دریافت شکایات انتخاباتی می باشد . -شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که به استناد تبصره ۱ذیل ماده ۷۰آیین نامه اجرایی ، مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، نشانی محل کار یا سکونت شاکی یا شاکیان را داشته باشد.
* آگهی اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر آزادی
۱-آقای مصطفی اعظمی فر فرزند صفر کد نامزد ۱۵
۲-آقای حاتم بالائی فرزند حسین کد نامزد ۱۶
۳- آقای احمد بالو فرزند صمد کد نامزد ۱۷
۴-آقای علی رضا بهداروند فرزند امیرحسین کد نامزد ۱۸
۵-آقای نعمت بهراموند فرزند کرم خدا کد نامزد ۱۹
۶-آقای احمد بیرانوند فرزند رضا کد نامزد ۲۱
۷-آقای هدایت بیرانوند فرزند غلام کد نامزد ۲۴ –
۸-آقای محمد جافرپور فرزند صفقلی کد نامزد ۲۶
۹-آقای محمد خضوعی نیا فرزند احمد کد نامزد ۲۷
۱۰-آقای فرزاد رحیمی فر فرزند ابراهیم کد نامزد ۲۸
۱۱-آقای محمدرضا زارع فرزند حسین کد نامزد ۲۹
۱۲-آقای صیدمحمد سگوند مشهور به صمه خو فرزند شیخ محمد کد نامزد ۴۱
۱۳-آقای محمد صالحی فر فرزند نعمت اله کد نامزد ۴۲
۱۴-آقای سجاد طرفی فرزند قاطع کد نامزد ۴۵
۱۵-خانم مهتاج طهماسبی مشهور به بهداروند فرزند بگشیر کد نامزد ۴۶
۱۶-آقای محمد کرد فرزند ابراهیم کد نامزد ۴۸
۱۷-آقای محمد مریدی فرزند محمدعلی کد نامزد ۴۹
۱۸-آقای برزو مولائی نژاد مشهور به کیومرث فرزند بخش دار کد نامزد ۵۱
تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی شهر آزادی پنج نفر اسـت.
آگهی اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر بیدروبه
۱-آقای صمد الواری فرزند محمدجان کد نامزد ۱۵
۲-آقای حسن بهارنژاد مشهور به بهاروند فرزند عبدالعلی کد نامزد ۱۶
۳-آقای صمد بهاروند فرزند سبزخدا کد نامزد ۱۷
۴-خانم فاطمه بهاروند فرزند سبزبیده کد نامزد ۱۸
۵-آقای محمد بهاروند فرزند قدرت اله کد نامزد ۱۹
۶-آقای عنایت چناری فرزند ولی کد نامزد ۲۴
۷-آقای محسن حیدری فرزند غلامرضا کد نامزد ۲۵
۸-آقای مهیاد داودبهاروندی فرزند علی صفر کد نامزد ۲۶
۹-آقای ابراهیم دریکوند فرزند شریف کد نامزد ۲۷
۱۰-آقای مولا شکاری میر فرزند عبدالحسین کد نامزد ۴۱
۱۱-خانم زینب قلاوند فرزند عبدالرحمن کد نامزد ۴۲
۱۲-آقای علیرضا مینویی فرزند عبدالکربم کد نامزد ۴۸
۱۳-خانم مهتاب نجف ونددریکوندی مشهور به سمیرا فرزند ناصر کد نامزد ۵۱
تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی شهر بیدروبه پنج نفر اسـت.
آگهی اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر چم گلک
۱-خانم فاطمه احمدی پور فرزند اله مراد کد نامزد ۱۵
۲-آقای حجت اله الیاسی فرزند حسین کد نامزد ۱۶
۳-آقای رحیم الیاسی مشهور به عزیزی فرزند حاجی بابا کد نامزد ۱۷
۴-خانم فاطمه الیاسی فرزند اله مراد کد نامزد ۱۸
۵-آقای علی باقری فرزند شیخ حسین کد نامزد ۱۹
۶-آقای رحمان پادارالیاسی مشهور به پایداری-حبیبی-الیاسی فرزند غلام عباس کد نامزد ۲۱
۷-آقای امین حبیبی مشهور به الیاسی – رحیمی فرزند علی شاه کد نامزد ۲۴
۸-خانم لیلا حسین وند فرزند علی کد نامزد ۲۵
۹-آقای مراد حسینوند مشهور به پاپی مراد فرزند جمعه کد نامزد ۲۶
۱۰-آقای رسول حسینوندمرادی فرزند علی حسین کد نامزد ۲۷
۱۱-آقای علی محمد حسینی مشهور به سید علی فرزند سلطان محمد کد نامزد ۲۸
۱۲-خانم زهرا دهقانی شوی فرزند کوچک علی کد نامزد ۲۹
۱۳-خانم زینب دهقانی شوی فرزند ناد علی کد نامزد ۴۱
۱۴-آقای اسفندیار راهی الیاسی مشهور به نوروزی فرزند علی حسین کد نامزد ۴۵
۱۵-آقای هادی رشیدی اصل فرزند حسن کد نامزد ۴۶
۱۶-آقای حمید رضائی فرزند مراد کد نامزد ۴۷
۱۷-آقای اکبر سزاری همانکوه فرزند فاضل کد نامزد ۴۹
۱۸-آقای روح اله سزاری همانکوه فرزند نجف قلی کد نامزد ۵۱
۱۹-خانم مهرانگیز عبدی صالح آبادی فرزند حسین کد نامزد ۵۲
۲۰-آقای مهدی عیسوندمحمودی فرزند محمد کد نامزد ۵۶
۲۱-خانم نساء عیسوندمحمودی فرزند رجب کد نامزد ۵۷
۲۲-آقای جعفر فیضی فرزند امیر کد نامزد ۵۸
۲۳-آقای کورش کردی فرزند علی کد نامزد ۵۹
۲۴-آقای بهروز کلیوندرضائی فرزند سالار کد نامزد ۶۱
۲۵-آقای علی کلیوندمختاری مقدم فرزند حسین کد نامزد ۶۲
۲۶-آقای پژمان مختاری مقدم فرزند حسین کد نامزد ۶۴
۲۷-آقای مهران مهرآفرین مشهور به بیرانوند فرزند مرادعلی کد نامزد ۶۵
۲۸-آقای سیدکورش میرعالی مشهور به هاشمیان فرزند علی محمد کد نامزد ۶۷
تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی شهر چم گلک پنج نفر اسـت.
آگهی اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر حسینیه
۱-آقای علی پناه بروم وند فرزند محمد کد نامزد ۱۵
۲-آقای پیروز بهادر فرزند میرزاعباس کد نامزد ۱۶
۳-آقای توکل بیرانوند فرزند محمد کد نامزد ۱۸
۴-آقای محمد بیرانوند فرزند کرم رضا کد نامزد ۱۹
۵-آقای سیداحمد جورمهر فرزند سید جمال کد نامزد ۲۱
۶-خانم سمانه حاجی پور فرزند محمد کد نامزد ۲۴
۷-آقای حامد حاجی زاده فرزند فریدون کد نامزد ۲۵
۸-خانم آزاده حامدی فر فرزند مهدی کد نامزد ۲۶
۹-آقای داریوش زرین جوی الوار مشهور به بیرانوند فرزند قاضی کد نامزد ۲۷
۱۰-خانم لیلا سام پور مشهور به افسانه پیرولی بیرانوند فرزند جهانگیر کد نامزد ۲۹
۱۱-آقای فرشاد شیخ قلاوند فرزند حیدر کد نامزد ۴۱
۱۲-آقای مهدی کله جوئی الوار فرزند شیرولی کد نامزد ۴۲
۱۳-آقای اکبر گل شاهی فرزند محمود کد نامزد ۴۵
۱۴-آقای مرتضی گل شاهی فرزند غلام شا کد نامزد ۴۶
۱۵-آقای عماد میرعالی مشهور به دادوند فرزند شاهپور کد نامزد ۴۷
۱۶-آقای روح اله نیک دل فرزند پیرمراد کد نامزد ۴۸
۱۷-آقای علی نیک دل الوار مشهور به علی مردان فرزند پیرمراد کد نامزد ۴۹
تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی شهر حسینیه پنج نفر اسـت.
۷۲۸۱/۶۰۶۸
خبرنگار:زهرا دهقان-انتشار:محمدعلی فریدپناهSource link